ABOUT US

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना ,

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना

CEO & MD – DR. PANKAJ BARETH